Profesionales

Privacybeleid

Gardeniers hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van de diensten van de website. Door middel van dit privacybeleid (hierna «het beleid» genoemd) informeert Gardeniers de GEBRUIKERS van de websites: www.Gardeniers.es, over het gebruik dat van de op de website verzamelde persoonsgegevens wordt gemaakt, zodat zij vrij en vrijwillig kunnen beslissen of zij de gevraagde informatie al dan niet willen verstrekken.

Gardeniers behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving, jurisprudentiële criteria, praktijken in de sector of de belangen van de entiteit. Elke wijziging  zal tijdig worden aangekondigd, zodat u volledig op de hoogte bent van de inhoud ervan.

 

VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Gardeniers, met maatschappelijke zetel te C/ Octavio de Toledo, 2, 50007 Zaragoza.

WEB: www.gardeniers.es

Telefoon: +34 976 235 010

E-mailcontact: lopd@atades.org

 

DOEL VAN DE VERWERKING

Het doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, via het e-mailadres van Gardeniers, dat ter beschikking van de gebruikers wordt gesteld is, naargelang het concrete geval, te reageren op verzoeken om informatie, vragen of suggesties, of publicaties of om het even welke diensten of activiteiten, evenementen of gebeurtenissen die door Gardeniers worden verstrekt, aangeboden, financieel ondersteund en/of gesponsord, en deze te beheren.

Meer bepaald is het doel waarvoor wij uw gegevens zullen behandelen, afhankelijk van het formulier dat u invult, het periodiek ontvangen van onze nieuwsbrief en nieuwigheden.

 

OPSLAGPERIODE

De verstrekte persoonsgegevens worden gedurende de overeenkomstige periode opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, tenzij de betrokkene om wissing ervan verzoekt en daartoe wettelijk bevoegd is.

 

WETTELIJKE BEVOEGDHEID

Gardeniers is wettelijk bevoegd om persoonsgegevens te verwerken op grond van de toestemming die de betrokkene voor een of meer specifieke doeleinden heeft verleend, zoals vermeld in artikel 6.1. a) van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016.

 

ONTVANGERS

Opdat de gegevens in onze computerbestanden en/of op papier steeds met de werkelijkheid zouden overeenstemmen, zullen wij trachten ze geactualiseerd te houden. Daartoe moet de gebruiker de wijzigingen rechtstreeks aanbrengen, wanneer hij daartoe is bevoegd, of via betrouwbare middelen contact opnemen met de desbetreffende afdeling van Gardeniers.

De persoonsgegevens die via het e-mailadres van de verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld, worden niet doorgegeven of meegedeeld aan derden, behalve in de gevallen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling, de controle en de verwezenlijking van het (de) aangegeven doel(en), in de bij wet bepaalde gevallen, alsmede in specifieke gevallen, waarover de gebruiker uitdrukkelijk wordt ingelicht.

 

RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS

De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, kan in ieder geval zijn rechten uitoefenen, overeenkomstig de AVG. Die rechten zijn:

  • Het recht te verzoeken om inzage van persoonsgegevens die op de betrokkene betrekking hebben,
  • Het recht te verzoeken om rectificatie of wissing ervan,
  • Recht te verzoeken om beperking van de verwerking te vragen,
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De betrokkene kan deze rechten uitoefenen door middel van een verzoek, vergezeld van een fotokopie van zijn/haar nationaal identiteitsbewijs, waarin hij/zij aangeeft aan welke van deze rechten hij/zij wenst dat er wordt voldaan, gericht aan het volgende adres: Gardeniers, met maatschappelijke zetel te c/ Octavio de Toledo 2, 50007 Zaragoza.

 

AFKOMST (ALLEEN ALS DE GEGEVENS NIET VAN DE BETROKKENE AFKOMSTIG ZIJN)

Gardeniers heeft in zijn informatiesysteem de wettelijk vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens te waarborgen en aldus  de wijziging, het verlies, de verwerking ervan of de ongeoorloofde toegang daartoe zoveel mogelijk te voorkomen.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De verwerkingsverantwoordelijke (Gardeniers) zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat geschikt is voor het desbetreffende risico.

GRACIAS POR SER PARTE DE GARDENIERS
Comprando nuestros productos, colaboras con el Proyecto de Inserción Socio Laboral de ATADES, que proporciona trabajo a personas con diversidad funcional y discapacidad intelectual.
Estamos comprometidos con la Agenda de Desarrollo Sostenible